Tommaso Paradiso

Ospite in Proteina Zeta

Riascolta Tommaso Paradiso ospite in “Proteina Zeta" con Diego Zappone e Simone Palmieri.