Paola Cortellesi

L'aneddoto con Paola Cortellesi ospite a RTL 102.5